Plan B, advies bij school- en studiekeuze, gevestigd aan de Bruggesloot 42, 1721 HA Broek op Langedijk,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.studiekeuzeplanb.nl
Bruggesloot 42, 1721 HA Broek op Langedijk
Telefoon: 0640373967
info@studiekeuzeplanb.nl

B. Warners is de functionaris gegevensbescherming

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Plan B, advies bij school- en studiekeuze verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Het gaat om de volgende gegevens: Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Schoolgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Plan B, advies bij school- en studiekeuze werkt met resultaten van door u ingevulde psychologische testinstrumenten. Deze resultaten vormen een onderdeel van de onderzoeken naar school- en studiekeuze.

Plan B advies bij school- en studiekeuze verricht alleen onderzoek bij leerlingen jonger dan 16 jaar indien hier uitdrukkelijk toestemming van de ouders/verzorgers is gegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verzamelen wij persoonlijke gegevens

Plan B verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:
• Om u te kunnen bellen en/of mailen voor informatie, afspraken en wijzigingen in de afspraken
• Om de juiste tests te kunnen inzetten de testgegevens te kunnen toepassen (op grond van leeftijd)
• Het kunnen toesturen van de eindrapportage
• Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Plan B, advies bij school- en studiekeuze neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen zonder tussenkomst van een adviseur van Plan B. Plan B werkt voor wat betreft computerprogramma’s alleen met online testprogramma’s van Talentcompaz (een product van AOb Compaz). De resultaten van deze testprogramma’s worden uitsluitend gebruikt ten bate van de advisering met betrekking tot vragen rond de school- studie- en loopbaanadvisering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Plan B, advies bij school- en studiekeuze bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor ze worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot en met het moment dat de onderzoeken zijn gefactureerd en betaald. De testresultaten, vaak verwerkt in een rapportage, worden drie jaar bewaard vanwege het feit dat men later nog op het onderzoek kan terugvallen in verband met verdere besluitvorming rond de te maken keuzes.

Delen van persoonsgegevens met derden

Plan B, advies bij school- en studiekeuze verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Plan B werkt ook in opdracht van onderwijsinstellingen en andere partijen. De privacy bescherming wordt in die gevallen geregeld en beschermd door de onderwijsinstelling of andere partij, zijnde de opdrachtgever. Plan B verstrekt aan opdrachtgever geen andere persoonlijke gegevens dan gevraagd en noodzakelijk in het kader van de verleende opdracht.

Cookies of vergelijkbare technieken

Plan B, advies bij school- en studiekeuze gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Plan B, advies bij school- en studiekeuze. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een bestand naar u of naar een door u genoemde organisatie toe te sturen. Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking kunt u insturen naar info@studkeuzeplanb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook nummers onderaan het paspoort (MRZ), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek. Plan B, advies v=bij school- en studiekeuze wil u tevens wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegeven via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Plan B, advies bij school- en studiekeuze neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@studiekeuzeplanb.nl

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die flinke nadelige gevolgen heeft voor de cliënt en de bescherming van zijn persoonsgegevens.
Plan B, advies bij school- en studiekeuze neemt maatregelen om te voorkomen dat datalekken zich kunnen voordoen. Mocht zich dit, onverhoopt, toch voordoen, dan moet Plan B, advies bij school- en studiekeuze, dit (conform het protocol datalekken) tijdig (onverwijld, zonder onnodige vertraging en zo mogelijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij is gebleken dat het incident niet onder de meldplicht valt. Als de privacy van betrokkenen is geschaad moeten ook zij worden geïnformeerd over het lek en de maatregelen die genomen worden om de risico’s en schade te beperken. Plan B, advies bij school- en studkiekeuze moet de datalekken documenteren teneinde de Autoriteit Persoonsgegevens de mogelijkheid te geven hierop controles uit te kunnen oefenen.